กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(เคมี) ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 2
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง