กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 4/2
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน     ตำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง รองหัวหน้าฯ สาขาเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง