กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายนาราวินท์ วิชชากรทวีรัตน์
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี (วท.บ เคมี)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 4
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง