โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ
  - โครงสร้าง
  - กลุ่มกิจกรรมพิเศษ

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายศราวุฒิ ญาณะคำ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(เคมี)
ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 5
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ     ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ     ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา