กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายนรุตม์ พงศ์วัฒนาอนันต์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา 5 ปี
ตำแหน่ง : อื่นๆ
ครูประจำชั้น : ม. ม.4
E-mail : narut.pong@debsirin.ac.th
Facebook : Narut Pongwattana-anan
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง