กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายวรวุฒิ อาจเดช
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษา วท.บ.ภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 1
E-mail : -
Facebook : -
หน่วยงาน : งานพัสดุโรงเรียน     ตำแหน่ง หัวหน้างาน พัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง