กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(ค.ม)การสอนสังคม
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. ม.1
E-mail : -
Facebook : -
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง