กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวทิวลิป สุขปะทิว
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน     ตำแหน่ง หัวหน้างานสารสนเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง