กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา : ป.โท ศศ.ม.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 6
E-mail : -
Facebook : -
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง
โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นม.6
โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง หัวหน้างานกฎหมาย