กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพาณี เพชรอินทร์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา 5 ปี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 4
E-mail : lukwon_@hotmail.com
Facebook : พาณี เพชรอินทร์
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม