กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวชลหทัย ใจดี
วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์แขนงจิตวิทยาการ
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 3
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง