กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายคณิต แซ่เต็ง
วุฒิการศึกษา : คบ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. ม.6
E-mail :
Facebook : -
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง