กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวณัฐวรางคณ์ รอดเรือง
วุฒิการศึกษา : ป.โท เศรษฐศาสตร์การเมือง
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. ม.6
E-mail : -
Facebook : -
หน่วยงาน :     ตำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง