กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอัญชลีพร แซ่ตั้ง
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. ม.5
E-mail : -
Facebook : -
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น
บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน     ตำแหน่ง หัวหน้างานควบคุมภายใน