กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกนกอร ผลศิริ
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ชีววิทยาประยุกต์)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 2
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ตำแหน่ง รองหัวหน้าลูกเสือโรงเรียน,รองผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองเกียรติ