กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(เคมี) ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 2
E-mail : -
Facebook : -
หน่วยงาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ตำแหน่ง รองผู้กำกับลูกเสือกองเกียรติยศโรงเรียนเทพศิรินทร์,เลขานุการกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ตำแหน่ง