บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายธฤษณัช อารมย์แก้ว
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 1
E-mail : trisanat@debsirin.ac.th
Facebook : -
หน่วยงาน :     ตำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ตำแหน่ง
บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล     ตำแหน่ง หัวหน้างานสารบรรณ