บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 5
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ     ตำแหน่ง การเงินกองทุนสวัสดิการฯ , การเงินและจัดซื้อร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเทพศิรินทร์