บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอัญมณี ทู้ไพเราะ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 2/9
E-mail : aunyamanee.t@debsirin.ac.th
Facebook :
หน่วยงาน : บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ     ตำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     ตำแหน่ง