บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางรวิกานต์ บุญฤทธิ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มผู้บริหาร     ตำแหน่ง
บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล