งานพัสดุโรงเรียน
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายศศิบุตร ลี้ตระกูล
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : อื่นๆ
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : งานพัสดุโรงเรียน     ตำแหน่ง