โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นายมงคล อินทรโชติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 

นางฐานิตา เลพล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายเอกลักษณ์ คุณติสุข
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
 

นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ
หัวหน้างานอนามัย
 

นายธฤษณัช อารมย์แก้ว
หัวหน้างานสารบรรณ

นายศุภชัย เชี่ยวชาญชำนาญกิจ
เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์เครือข่ายเพื่อการบริหาร

นางสาวณดาพัณ จันทวาศ
เจ้าหน้าที่งานสำนักงานและงานยานพาหนะ