โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
  - โครงสร้าง
  - aaaaaaaaaaaaaaaa
  - bbbbbbbbbbbbbbbbbb

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 3/8
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป     ตำแหน่ง หัวหน้างานอนามัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ รองหัวหน้างานวิชาการ