โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายศุภชัย เชี่ยวชาญชำนาญกิจ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(เคมี)
ตำแหน่ง : อื่นๆ
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์เครือข่ายเพื่อการบริหาร