กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพรรณภัทร เพ็ชรอุไร
วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 5
E-mail : p.pannapat@hotmail.com
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ตำแหน่ง