กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพรรณภัทร เพ็ชรอุไร
วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ.
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail : p.pannapat@hotmail.com
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ตำแหน่ง