กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายอาทร ธนวัฒน์
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. -
E-mail : -
Facebook : -
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์พิเศษฝ่ายดนตรีไทย