กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายผลินท์ พิชัยรัตน์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 2
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ตำแหน่ง หัวหน้างานวงโยธวาทิต