กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนันทพร ผ่องพุฒิ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 5
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ตำแหน่ง