กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเกศิรี จรัสกุล
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ