กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวศศิธร พูลหวัง
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.5 ปี
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 4
E-mail : krusasithorn884@gmail.com
Facebook : -
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ