การรถไฟฯขอใช้สถานที่เพื่อจัดสอบบรรจุ
กิจกรรมของวันที่ 04 ส.ค. 2556 08:00 - 16:30