โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายประโยชน์ อุ่นใจเพื่อน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail : -
Facebook : -
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ     ตำแหน่ง งานห้องสมุด