พิธีหล่อเทียนพรรษา
กิจกรรมของวันที่ 27 ก.ค. 2558 08:00 - 12:00