กิจกรรมต่าง ๆ

- นศท.ชั้นปีที่ 1 , 2 สอบความรู้ภาคทฤษฏี
- ติว O - NET ม.6
- พิธีวางพวงมาลาฯวันมหาธีรราชเจ้า
- ติว O - NET ม.6
- นิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานบูรณาการ
- เรียนซ้ำภาคเรียนที่ 1/2556
- นศท.ชั้นปีที่ 1,2,3 สอบความรู้ภาคปฏิบัติ
- วันคล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระวันรัต
- กิจกรรมค่ายพักแรมและฝึกอบรมลูกเสือ
- ติว O - NET ม.6
- ลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคเรียนที่ 1/2556
- ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
- ติว O - NET ม.6
- สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
- ประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2556
- กิจกรรมค่ายนักเขียน
- ตรวจทาน ต.2 ก
- ครูประจำวิชาตรวจทานคะแนนและแบบสรุปคะแนนรายวิชา
- กรอกคะแนนสอบปลายภาคเรียบร้อย
- อบรมโรคอ้วน
- ติว O-NET ม.6 และสอบตรง
- เรียนเสริมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
- อาจารย์ประจำวิชาแจ้งนักเรียนที่เวลาเรียนไม่ครบ80%
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


Page      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |