ประกาศผลสอบแก้ตัว ม.6 ครั้งที่ 2
กิจกรรมของวันที่ 03 มี.ค. 2557 08:00 - 17:00

ประกาศผลสอบแก้ตัว ม.6 ครั้งที่ 2 และนักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ไม่ผ่านลงทะเบียนเรียนซ้ำ