งานศูนย์คอมพิวเตอร์
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายสิทธา นามณี
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook : -
หน่วยงาน : งานศูนย์คอมพิวเตอร์     ตำแหน่ง