โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ธงชัย เนตรสว่าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail : -
Facebook : -
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน     ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน