กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอาภาภรณ์ อุคำพันธ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 6/1
E-mail : bum51010213029@gmail.com
Facebook : อาภาภรณ์ อุคำพันธ์
หน่วยงาน : บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน     ตำแหน่ง หัวหน้างานสำนักงานนโยบายและแผนงาน,หัวหน้างานประเมินโครงการ
บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์