กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายเตชิต เอกรินทรากุล
วุฒิการศึกษา : กศ.บ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 3/9
E-mail : sk_dsmusic@hotmail.com
Facebook : -
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน