กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายพณณพัชร์ จีนเลี้ยง
วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา 5 ปี
ตำแหน่ง : อื่นๆ
ครูประจำชั้น : ม. ม.3
E-mail : นายพณณพัชร์ จีนเลี้ยง Facebook : Phonnaphat jinlheang Email
Facebook : Phonnaphat jinlheang
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง