งานศูนย์คอมพิวเตอร์
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล
วุฒิการศึกษา : วท.ม.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 6
E-mail : aek.settawoot@debsirin.ac.th
Facebook :
หน่วยงาน : งานศูนย์คอมพิวเตอร์     ตำแหน่ง