งานทะเบียนนักเรียน วัดผล และเทียบโอนผลการเรียน
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
งานวัดและประเมินผล
 

นายมนตรี สุทำแปง
หัวหน้างานวัดผล