งานทะเบียนนักเรียน วัดผล และเทียบโอนผลการเรียน
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางรัตนาพร อรทัย
หัวหน้างานงานทะเบียนนักเรียน
 

นายมนตรี สุทำแปง
หัวหน้างานวัดผล

นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
งานวัดและประเมินผล