งานทะเบียนนักเรียน วัดผล และเทียบโอนผลการเรียน
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นายมนตรี สุทำแปง
หัวหน้างานวัดผล

นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
งานวัดและประเมินผล