บุคลากร(กลุ่มครูและเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง)
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาวศิรินทิพย์ เทียมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ(วช.)

นายศุภชัย เชี่ยวชาญชำนาญกิจ
เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร

นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวณดาพัณ จันทวาศ
เจ้าหน้าที่ธุการนโยบายและแผนงาน/โครงการคืนครูฯ/(อัตราเงิน งปม.)