วันสุดท้าย ให้ม.6คาใจ คะแนน O-net ยื่นขอดูกระดาษคำตอบ


 บันทึกโดย Admin  23 มี.ค. 2558
การขอดูกระดาษคำตอบ O-NET

           สทศ.เปิดให้ผู้ที่ต้องการขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 สามารถ ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบและดำเนินการดังนี้

           วิธีการยื่นคำร้อง : ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือ มอบผู้แทน

           วันที่รับยื่นคำร้อง : วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35

           ค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบ : วิชาละ 20 บาท

           เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง

           - ใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ สทศ. หรือ มารับที่ สทศ.)

           -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

           -  กรณีที่มอบให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียนผู้สอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องแทน

           วันที่ให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET : วันพุธที่ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. (หมายเหตุ : สทศ.ให้บริการตามลำดับการยื่นคำร้อง) หากผู้ขอรับบริการดูกระดาษคำตอบ O-NET ไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์


>> Download แบบคำร้อง <<

ที่มา : https://www.facebook.com/admissions2558guru

ผู้เข้าชม : 1325