เทพ..กวาดเรียบ.. ทุกเหรียญ ในสอวน.ชีววิทยา ระดับชาติ '12


 บันทึกโดย Admin  07 เม.ย. 2558

สอวน.ชีววิทยา ระดับชาติ 2557 ครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


เหรียญทอง

นายเมธาสิต ใจสอาด ม.6/4

เหรียญเงิน

นายธนวันต์ ตันติเวชวุฒิกุล ม.5/6
นายคณาธิป เลิศสัจญาณ ม.5/7
นายณัฐภัทร ระลึกฤาเดช ม.6/5
นายณัฐภัทร อนุดวง ม.6/5

เหรียญทองแดง

นายนิติศักดิ์ กิจวรเกียรติ ม.5/6


ผู้เข้าชม : 4104