การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559


 บันทึกโดย Admin  26 พ.ย. 2558มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ 2559

         - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         - มหาวิทยาลัยทักษิณ

         - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

         - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

         - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         - มหาวิทยาลัยนครพนม

         - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

         - มหาวิทยาลัยมหิดล

         - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

         - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         - มหาวิทยาลัยศิลปากร

         - กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)

         - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

         - มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

         - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

         - มหาวิทยาลัยศรีปทุม(เอกชน)

         - มหาวิทยาลัยสยาม (เอกชน)

         - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (เอกชน)

         - มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (เอกชน)

         - มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (เอกชน)

         - มหาวิทยาลัยปทุมธานี (เอกชน)

         - วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก (เอกชน)

         - สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (เอกชน)

 

          โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ของ 26 สถาบันที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ จะถูกสอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันก็ต่อเมื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 26 – 29 เม.ย.59  อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ 

 

 มหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ 2559

        กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้ สอท. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

         - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         - มหาวิทยาลัยนเรศวร

         - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

         - มหาวิทยาลัยแม่โจ้

         - มหาวิทยาลัยพะเยา

         - มหาวิทยาลัยบูรพา

         - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

         - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

         - โครงการที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ของ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ประจำปีการศึกษา 2559 เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ประจำปีการศึกษา 2559 แต่ โครงการเรียนดี และ โครงการ GAT/PATของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นโครงการที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้ สอท. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน 
 

          กลุ่มที่ 1 ต้องระวัง!!! 

           มหาวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อเพื่อส่งให้ สอท.ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทันที ที่รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้เพราะในบางมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันให้แม้จะสละสิทธิ์หรือลาออกภายหลัง เช่นโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

           แต่ในบางมหาวิทยาลัยหากผู้ที่เคยรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สละสิทธิ์หรือลาออกกับมหาวิทยาลัยภายในกำหนดมหาวิทยาลัยก็จะคืนสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันให้ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สละสิทธิ์ได้ภายใน 25 มี.ค. 59 , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สละสิทธิ์ได้ภายใน 31 มี.ค. 59

          กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์และไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

         - มหาวิทยาลัยในสังกัด ทปอ.บางโครงการ เช่น โครงการรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , โครงการรับตรงทั่วประเทศที่คณะดำเนินการรับเองของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

         - มหาวิทยาลัยราคำแหง

         - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

         - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

         - มหาวิทยาลัยเอกชน (ยกเว้น โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ)

         - มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ยกเว้น โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)

         - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง

         - สถาบันการพลศึกษา ทุกแห่ง

         - สถาบันการบินพลเรือน

         - ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

         - สถาบันพระบรมราชชนก

         - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

         - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

         - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

         - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

         - มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

         - วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

           กลุ่มที่ 2 ต้องระวัง!!!   

           ปีการศึกษา2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่ง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์และไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน  

CLICK>กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่รับตรงผ่านเครียริ่งเฮ้าส์


ที่มา : https://www.facebook.com/EduGuideTeam

ผู้เข้าชม : 2102