ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


 บันทึกโดย Admin  17 มี.ค. 2559

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก<<

>>คะแนนสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์<<


หมายเหตุ
       
          นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย  ในวันที่  13  มีนาคม  2559  เวลา 9.00 – 16.30 น. 
     ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    รายงานตัวห้อง 152
     ห้องเรียนพิเศษ MEP                                 รายงานตัวห้อง 153
     ห้องเรียนพิเศษ EP                                    รายงานตัวห้อง 153


ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

       
             นักเรียนมอบตัวในวันที่  19  มีนาคม  2559  เวลา  09.00  น. 
ที่ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ

ผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 9591