ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2559


 บันทึกโดย Admin  13 มี.ค. 2559>>รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้รับคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559<<หมายเหตุ

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2558  ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559  ยื่นคะแนน O – NET ภายในวันที่  30  มีนาคม  2559  ณ ห้องวิชาการ  และลงชื่อรายงานตัวพร้อมรับเอกสารนัดหมาย 
ในวันที่  31  มีนาคม  2559  เวลา  9.00 – 16.30 น.
ห้อง 3/1 – 3/2        รายงานตัวห้อง     152
ห้อง 3/3 – 3/4        รายงานตัวห้อง     153
ห้อง 3/5 – 3/6        รายงานตัวห้อง    154
ห้อง 3/7 – 3/8        รายงานตัวห้อง     155
ห้อง 3/9 – 3/10      รายงานตัวห้อง    156

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์    มอบตัวในวันที่  10 เมษายน  2559  เวลา  9.00 - 16.30 น.

ผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 3718