ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทความสามารถพิเศษ


 บันทึกโดย Admin  02 เม.ย. 2559


หมายเหตุ

     นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย  ในวันที่   25  มีนาคม  2559  เวลา  9.00 น.  ณ  สำนักงานวิชาการ  อาคารเทิดพระเกียรติ  ชั้น  3

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 5880