ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


 บันทึกโดย Admin  02 เม.ย. 2559


ผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
คะแนนสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
ผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทพื้นที่บริการ
คะแนนสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทพื้นที่บริการผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

หมายเหตุ

     ผู้ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายในวันที่  2  เมษายน  2559  เวลา  09.00 น.
    ประเภทสอบทั่วไป    เลขที่  1 - 60      รายงานตัว    ห้อง    152
    ประเภทสอบทั่วไป    เลขที่ 61 - 120    รายงานตัว    ห้อง    153
    ประเภทพื้นที่บริการ                           รายงานตัว    ห้อง    154
    ประเภทเงื่อนไขพิเศษ                        รายงานตัว    ห้อง    155
   ประชุมผู้ปกครอง  มอบตัวนักเรียนและลงทะเบียนเรียนในวันที่  9 เมษายน  เวลา  08.30  น.


ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 19640